Vị trí : Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
Vị trí : Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Southern Palace t?a l?c ngay m?t ti?n d?i l? Nguy?n Van Linh, Phu?ng Tân Phú, Qu?n 7, TP
Vị trí : Quận 9, TP Hồ Chí Minh
Chung cu TDH – Phu?c Bình n?m trong t?ng th? d? án Khu Ðô Th? M?i Phu?c Bình (4,8 ha), t?a l?c trên du?ng 6D phu?ng Phu?c Bình, qu?n 9, li?n k? nhà van hóa, công viên cây xanh, ch? Phu?c Bình, tru?ng h?c
Vị trí : Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
T?a l?c trên ba m?t ti?n du?ng Hu?nh Thi?n L?c 20m và du?ng 16m và 8m, trong khu quy ho?ch trung tâm hành chính c?a qu?n, c?nh bên là tru?ng h?c Hu?nh Van Chính, g?n công viên vui choi gi?i trí Ð?m Sen,
Vị trí : Quận 6, TP Hồ Chí Minh
Khu can h? cao c?p Bình Phú, t?a l?c t?i s? 961 m?t ti?n du?ng H?u Giang - trung tâm kinh t? Qu?n 6, du?c thi?t k? g?m 5 kh?i nhà
Vị trí : Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- D? án t?a l?c t?i du?ng Nguy?n Van Dung cách du?ng Nguy?n Oanh kho?ng 300m, n?m ? khu v?c Phu?ng 6, Qu?n Gò V?p, TPHCM
Vị trí : Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
T?a l?c t?i trung tâm thành ph?, c?nh b? h? và công viên sinh thái, Cao ?c can h? Cantavil Hoàn C?u h?i t? d?y d? các y?u t? thu?n l?i d? tr? thành noi sinh s?ng lý tu?ng dành cho nh?ng ngu?i thành d?t
Vị trí : Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Mornig - Star PLaza T?a l?c trên qu?c l? 13, phu?ng 26, qu?n Bình Th?nh, TP HCM, hu?ng ra bán d?o Thanh Ða, M-Star Plaza là d? án can h? cao c?p, thuong m?i, d?ch v? v?i t?ng s? v?n d?u tu 750 t? d?ng
Vị trí : Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
     Chung cu Th? K? 21 do công ty Công ty c? ph?n Th? K? 21 xây d?ng t?i 326/1 Ung Van Khiêm, phu?ng 25, Bình Th?nh v?i qui mô 15 t?ng, g?m 294 can h?, m?i t?ng 21 can g?m 12 can lo?i hai phòng ng? và chín can lo?i m?t phòng
Vị trí : Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
To? l?c t?i 312 Nguy?n Thu?ng Hi?n, Phu?ng 5, Qu?n Phú Nhu?n, Can h? chung cu cao c?p 18 t?ng Botanic Towers là m?t ?c d?o xanh gi?a lòng thành ph? v?i v? trí giao thông vô cùng thu?n ti?n khi ch? m?t vài phút di xe d?n Sân bay
Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau