Vị trí : Quận 8, TP Hồ Chí Minh
T?a l?c ? hai m?t ti?n du?ng Truong Ðình H?i và du?ng Thanh Niên thu?c phu?ng 16 qu?n 8 cao ?c GOOD HOUSE có v? trí giao thông thu?n l?i t?i t?t c? các qu?n trong thành ph?, ch? cách trunng tâm sài gòn di theo d?i l? dông tây kho?ng 8km
Vị trí : Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
Vị trí : Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
Vị trí : Quận 2 , TP Hồ Chí Minh
Blooming Park s? là tâm di?m giao thông thuong m?i khi khu dô th? m?i, tru?ng h?c, trung tâm y t?, trung tâm hành chính, các tuy?n metro, sân bay qu?c t? Long Thành di vào ho?t d?ng
Vị trí : Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
V?i m?t d? xây d?ng ch? chi?m 29%, ph?n l?n di?n tích dành cho công viên cây xanh, l?i du?c bao b?c b?i dòng sông Mã Voi trong xanh… d? án The Mansion du?c ví nhu m?t vu?n sinh thái
Vị trí : Huyện Dĩ An, Bình Dương
Vị trí : Quận 12, TP Hồ Chí Minh
Vị trí : Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Vị trí : Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Vị trí : Quận 4, TP Hồ Chí Minh
Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau