Vị trí : Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
Cao ?c Ng?c Ðông Duong do Công Ty TNHH Ð?u Tu Và Phát Tri?n Nhà Ng?c Ðông Duong làm ch? d?u tu, du?c xây d?ng trên t?i s? 119 du?ng Bình Long, Phu?ng Bình Hung Hoà, Qu?n Bình Tân, TP HCM, v?i t?ng v?n d? ki?n 424 t? d?ng
Vị trí : Quận 4, TP Hồ Chí Minh
Vị trí : Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
N?m trong t?ng th? khu dân cu Trung Son dã hoàn ch?nh co s? h? t?ng, bên c?nh r?ch Ông L?n, Th?o Loan Plaza có uu th? t?a l?c trong khu v?c giao thông thu?n ti?n, di v? trung tâm thành ph? v?i 10 phút ch?y xe và ch? cách khu dô th? ki?m m?u Phú M? Hung chua d?y 5 phút
Vị trí : Quận 12, TP Hồ Chí Minh
Vị trí : Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Vị trí : Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Vị trí : Nhơn Trạch, Đồng Nai
So d? v? trí  - L?a ch?n 1: di t? Phà Cát Lái d?n sang du?ng liên t?nh l? 25B d?n vòng xoay trung tâm Thành ph? Nhon Tr?ch, qu?o trái r?i di th?ng d?n C?u Ð?i Phu?c
Vị trí : Quận 8, TP Hồ Chí Minh
Can h? cao c?p V?n Hung Phát t?a l?c t?i 2 m?t ti?n du?ng T? Quang B?u và Bông Sao, P
Vị trí : Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
V? TRÍ D? ÁN Ðây là v? trí d?c d?a và lý tu?ng v? thiên nhiên, giao thông và mô tru?ng s?ng
Vị trí : Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
N?m ngay m?t ti?n qu?c l? 1A, t? dây vào trung tâm qu?n 1 h?t 15' di chuy?n toàn b? trên Ð?i L? Ðông Tây, và thu?n l?i di Tân Bình, Tân Phú, Gò V?p theo xa l? Ð?i Hàn
Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau