Vị trí : Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
TDH - Tru?ng Th?: Noi bình yên cu?c s?ng  Chung cu TDH - Tru?ng Th? có v? trí d?a lý khá lý tu?ng, n?m trên tri?n d?c thoai tho?i t? nhiên, cách trung tâm thành ph? 9 km
Vị trí : Quận 2 , TP Hồ Chí Minh
Cao ?c Th?nh Vu?ng t?a l?c t?i s? 531 Nguy?n Duy Trinh, phu?ng Bình Trung Ðông, Qu?n 2
Vị trí : Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
Khu can h? cao c?p Phú Th?nh n?m trên v? trí d?c d?a nh?t Qu?n Tân Phú, 2 m?t ti?n du?ng Nguy?n Son (30m) - Tho?i Ng?c H?u (60)
Vị trí : Quận 2 , TP Hồ Chí Minh
D? án n?m cách trung tâm hi?n h?u c?a TPHCM kho?ng 8 km
Vị trí : Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
T?a l?c t?i s? 1006 Tru?ng chinh, P15, Quân Tân bình, Minh Long Apartment s? h?u v? trí d?c d?a (phía dông b?c: giáp khu quy ho?ch khu can h? Phú Yên, phía tây nam: giáp du?ng Tru?ng chinh
Vị trí : Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Vị trí : Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
Can h? An Bình s? 787 Luy Bán Bích n?m trong t?ng th? quy ho?ch m?i, ngay bên c?nh Coopmart Tân Phú, d?i di?n ?y ban nhân dân qu?n Tân Phú
Vị trí : Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
T?a l?c t?i khu dân cu Vinh L?c, n?m g?n giao di?m gi?a qu?c l? 1A và du?ng Nguy?n Th? Tú, Lê Tr?ng T?n
Vị trí : Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
N?m d?i di?n v?i trung tâm hành chính m?i c?a Qu?n Bình Chánh
Vị trí : Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau