Vị trí : Quận 2 , TP Hồ Chí Minh
Khu nhà ? cao t?ng g?m 2 kh?i don nguyên thông v?i nhau, m?i kh?i có 1 t?ng h?m, 1 t?ng tr?t và 20 t?ng l?u
Vị trí : Quận 11, TP Hồ Chí Minh
C?m cao ?c TÂN PHU?C do SAIGONRES d?u tu trên n?n khu chung cu cu nát
Vị trí : Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
V? trí d?a lý Chung cu Tam Bình, Phu?ng Tam Bình, Qu?n Th? Ð?c du?c gi?i h?n nhu sau      Phía Ðông giáp du?ng n?i b? D3 – du?ng n?i b? khu nhà ? Tam Bình
Vị trí : Quận 9, TP Hồ Chí Minh
The Boat Club Residence t?a l?c trên du?ng Tam Ða, phu?ng Tru?ng Th?nh, qu?n 9 v?i t?ng di?n tích 14
Vị trí : Quận 8, TP Hồ Chí Minh
- D? án du?c k?t n?i v?i Ð?i l? Nguy?n Van Linh (cách 1km) là tr?c du?ng c?a ngõ v? các t?nh Mi?n Tây và là tr?c du?ng d?p nh?t c?a thành ph? hi?n nay k?t n?i v?i khu dô th? m?i Phú M? Hung v?i các trung tâm dô
Vị trí : Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
LUCKY TOWER có di?n tích trên 10
Vị trí : Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
The Rubyland (Tân H?ng Ng?c) m?t chu?i liên hoàn t? Can h? cao c?p, Tru?ng m?u giáo theo tiêu chu?n Qu?c t?, Siêu th?, Nhà hàng, Câu l?c b? s?c kho? và Công viên
Vị trí : Quận 7, TP Hồ Chí Minh
D? án Cao ?c Phú M? t?a l?c t?i khu dân cu Phú M?, Q
Vị trí : Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Can h? cao c?p M? Long có ch? d?u tu là T?ng Công Ty xây d?ng công trình giao thông 5
Vị trí : Quận 12, TP Hồ Chí Minh
Can h? cao t?ng và trung tâm thuong m?i Thiên Nam - Tu?ng Minh to? l?c c?nh du?ng Xuyên Á, cách sân bay Tân Son Nh?t 7km và khu công nghi?p Tân Bình 500m, là m?t chu?i công trình g?m trung tâm thuong
Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Sau