Vị trí : Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
T?a l?c trên khu d?t có di?n tích 4
Vị trí : Huyện Dĩ An, Bình Dương
Khu dô th? Ð?I PHÚ n?m gi?a khu tam giác c?a mi?n Ðông Nam B? là Sài Gòn - Bình Duong - Biên Hòa, Giáp ranh v?i Qu?n 9, Th? Ð?c, Ð?ng Nai và vành dai Ð?i h?c Qu?c Gia TP
Vị trí : Quận 4, TP Hồ Chí Minh
D? án Cao ?c can h? H2 do Công ty D?ch v? Công ích Qu?n 4 làm ch? d?u tu, có quy mô 17 t?ng, v?i các lo?i can h? có di?n tích t? 41-123m2 dáp ?ng nhu c?u c?a nhi?u h? gia dình hi?n nay
Vị trí : Quận 2 , TP Hồ Chí Minh
Khu nhà ? cao t?ng g?m 2 kh?i don nguyên thông v?i nhau, m?i kh?i có 1 t?ng h?m, 1 t?ng tr?t và 20 t?ng l?u
Vị trí : Quận 11, TP Hồ Chí Minh
C?m cao ?c TÂN PHU?C do SAIGONRES d?u tu trên n?n khu chung cu cu nát
Vị trí : Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
V? trí d?a lý Chung cu Tam Bình, Phu?ng Tam Bình, Qu?n Th? Ð?c du?c gi?i h?n nhu sau      Phía Ðông giáp du?ng n?i b? D3 – du?ng n?i b? khu nhà ? Tam Bình
Vị trí : Quận 9, TP Hồ Chí Minh
The Boat Club Residence t?a l?c trên du?ng Tam Ða, phu?ng Tru?ng Th?nh, qu?n 9 v?i t?ng di?n tích 14
Vị trí : Quận 8, TP Hồ Chí Minh
- D? án du?c k?t n?i v?i Ð?i l? Nguy?n Van Linh (cách 1km) là tr?c du?ng c?a ngõ v? các t?nh Mi?n Tây và là tr?c du?ng d?p nh?t c?a thành ph? hi?n nay k?t n?i v?i khu dô th? m?i Phú M? Hung v?i các trung tâm dô
Vị trí : Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
LUCKY TOWER có di?n tích trên 10
Vị trí : Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
The Rubyland (Tân H?ng Ng?c) m?t chu?i liên hoàn t? Can h? cao c?p, Tru?ng m?u giáo theo tiêu chu?n Qu?c t?, Siêu th?, Nhà hàng, Câu l?c b? s?c kho? và Công viên
Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Sau