03/10/2012 Địa ốc online
Báo cáo Quý 3/2012 c?a Công ty Savills Vi?t Nam cho th?y công su?t thuê trung bình c?a th? tru?ng van phòng trong Q3/2012 d?t 87%, tang 1 di?m ph?n tram so v?i quý tru?c và 7 di?m ph?n tram so v?i cùng k? nam tru?c
Hon 1,000 can nhà ph? du?c chào bán trong tu?n l? an cu
03/10/2012 Địa ốc online
Tu?n L? An Cu v?a du?c di?n ra t?i Van Hóa Lao Ð?ng Thành Ph?, hon 1,000 can nhà ph? c?n bán g?p, giá h?p d?n t? 1 d?n 20 t? ? kh?p các qu?n n?i thành du?c chào bán trong 5 ngày t? 3 – 7/10
M? và th?c t? hon
03/10/2012
 B? trí không gian trong nhà v?n là xu hu?ng v?i các không gian m? nhung có nh?ng thay d?i, tru?c dây dùng các không gian m? theo chi?u d?c và chi?u ngang don thu?n
03/10/2012 Địa ốc online
Ngày 2-10, t?i h?i ngh? so k?t chín tháng th?c hi?n công tác c?p GCN t?i qu?n Th? Ð?c, S? TN&MT d? ngh?: Van phòng Ðang ký quy?n s? d?ng d?t TP ph?i h?p v?i qu?n và các phu?ng niêm y?t các chung cu dã d? di?u ki?n c?p GCN d? ngu?i dân n?m thông tin và cùng d?c thúc ch? d?u tu d?y nhanh vi?c c?p
Sofa “piano”
03/10/2012 Địa ốc online
Chi?c gh? sofa mang d?y phong cách hi?n d?i v?i nh?ng du?ng nét thanh thoát nhung kh?e kho?n, d?c bi?t có th? s? d?ng linh ho?t cho b?t k? tình hu?ng nào
Ôm n? xi mang
03/10/2012 Địa ốc online
Ð?ng ra b?o lãnh các kho?n vay cho hàng lo?t d? án xi mang dang thua l?, ngân sách - qu? tích luy tr? n? nu?c ngoài - c?a nhà nu?c dang b? “teo tóp” và d?i m?t v?i nhi?u kho?n n?
Ch?n màu s?c n?i th?t cho gia ch? 1987
01/10/2012 Địa ốc online
Màu s?c trong phong th?y dã không còn là di?u xa l? v?i nhi?u gia ch?, nh?t là nh?ng ngu?i chu?n b? xây d?ng nhà c?a
Thi?u chính sách phát tri?n nhà cho thuê
01/10/2012 Địa ốc online
S? Xây d?ng Hà N?i cho bi?t, nhu c?u thuê nhà c?a cán b?, viên ch?c và ngu?i lao d?ng là r?t l?n
01/10/2012 Địa ốc online
Ðó là nh?ng h? so h?p l? dã n?p tru?c ngày 11-3-2011
Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 50 Sau 
08.3940.6666
Hotline:
0917 46 5555