Ki?n ngh? cho ch? d? án t? quy?t di?n tích can h?
05/11/2012 Địa ốc online
T?i bu?i t?a dàm 'Gi?i vây cho th? tru?ng nhà d?t' v?a du?c t? ch?c t?i TPHCM, nhi?u doanh nghi?p ki?n ngh? Nhà nu?c cho phép ch? d? án du?c t? quy?t d?nh v? di?n tích can h?, nh?m dáp ?ng nhu c?u c?a th? tru?ng
Qu?n lý chung cu: V?n d? là nhà c?a ai?
05/11/2012 Địa ốc online
Th?i gian qua, nhi?u mâu thu?n gi?a ngu?i dân ? chung cu (Hà N?i) v?i ch? d?u tu là r?t rõ ràng, t?i m?c khi?u ki?n
Giá b?t d?ng s?n t?i Anh tang tr? l?i trong tháng 10
05/11/2012 Địa ốc online
Theo k?t qu? kh?o sát c?a Hi?p h?i xây d?ng Nationwide, giá nhà ? Anh dã tang 0,6% trong tháng 10 sau khi gi?m 0,4% trong tháng tru?c dó
Siêu bê tông
05/11/2012 Địa ốc online
Các nhà khoa h?c tru?ng Ð?i h?c Công ngh? Mendelev, Nga dã sáng ch? ra m?t lo?i bê tông d?c bi?t, r?n ch?n hon các lo?i bê tông thông thu?ng, khô nhanh, thích ?ng thiên tai và di?u ki?n th?i ti?t kh?c nghi?t
05/11/2012 Địa ốc online
Qua g?n 10 nam tri?n khai th?c hi?n, lu?t Ð?t dai 2003 dã b?c l? r?t nhi?u b?t c?p
Giá d?t quá s?c ch?u d?ng
05/11/2012 Địa ốc online
?nh: Ng?c Th?ng Ðó là kh?ng d?nh c?a TS Tr?n Du L?ch, ?y viên ?y ban Kinh t? c?a Qu?c h?i (QH), Phó tru?ng doàn ÐBQH TP
Bi?t th? tram tu?i giá 57,5 tri?u USD
05/11/2012
 Bi?t th? Solana có di?n tích 1
'S? h?u m?t b?t d?ng s?n v?n ch? là gi?c mo'
05/11/2012
 Hàng lo?t d? án qu?ng bá gi?m giá, cho mua tr? góp
Giá d?t quá s?c ch?u d?ng
05/11/2012
 Ðó là kh?ng d?nh c?a TS Tr?n Du L?ch, ?y viên ?y ban Kinh t? c?a Qu?c h?i (QH), Phó tru?ng doàn ÐBQH TP
Doanh nghi?p BÐS "ti?n thoái lu?ng nan"
05/11/2012 Địa ốc online
M?t khu dân cu t?i phu?ng Th?nh M? L?i, qu?n 2, TPHCM
Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 70 130 200 260 330 Sau 
08.3940.6666
Hotline:
0917 46 5555