Hy L?p cho thuê 40 hòn d?o hoang d? l?y ti?n tr? n?
13/9/2012
  Theo Bloomberg, Qu? phát tri?n tài s?n Hy L?p có ý d?nh cho thuê 40 hòn d?o không ngu?i ? v?i th?i h?n 50 nam nh?m m?c dích có thêm kinh phí d? gi?m b?t n? công
B?t d?ng s?n: L?y l?i ni?m tin có d??
13/9/2012
  Ch? d?u tu không vay du?c v?n, d? án không bán du?c hàng, th? tru?ng b?t d?ng s?n du?ng nhu dang ? vào giai do?n th?c s? khó khan mà nguyên nhân chính du?c cho là do dã dánh m?t ni?m tin t? khách hàng và th? tru?ng
Lu?t Ð?t dai 2013: Không có chuy?n “da s? h?u”?
13/9/2012
  B? Tài nguyên và Môi tru?ng v?a chính th?c công b?, l?y ý ki?n dóng góp c?a các b? ngành d?i v?i d? th?o m?i nh?t c?a Lu?t Ð?t dai 2013
Tháng 10, thanh tra các d? án b?t d?ng s?n
13/9/2012 Địa ốc online
Ð?u tháng 10, doàn thanh tra c?a B? Xây d?ng s? ti?n hành thanh ki?m tra các d? án b?t d?ng s?n l?n trên 10 thành ph? trong c? nu?c
D? Lu?t Ð?t dai: V?n b?t c?p
13/9/2012 Địa ốc online
Lu?t Ð?t dai m?i l?n d?i m?i d?u có ti?n b? hon nhung d?t dai là linh v?c h?t s?c nh?y c?m nên m?i l?n s?a lu?t cung ch? “nhích t?ng bu?c” D? th?o Lu?t Ð?t dai (s?a d?i) v?a du?c Chính ph? công b? d? l?y ý ki?n dóng góp c?a ngu?i dân
B?t d?ng s?n ? vì “dem hàng hi?u v? nông thôn bán”
13/9/2012 Địa ốc online
TS Vu Ðình Ánh dua ra nh?n d?nh này và cho r?ng, vì th? mà dù s?n ph?m r?t t?t, r?t d?p nhung v?n không bán du?c
C?n l?y l?i ni?m tin d?i v?i th? tru?ng b?t d?ng s?n
13/9/2012 Địa ốc online
Khu dô th? Vi?t Hung
B?t d?ng s?n: S?a l?i d?u tu vì 'qu? d?ng'
12/9/2012 Địa ốc online
Các ch? d?u tu rót v?n vào vi?c chuy?n d?i ch? truy?n th?ng sang trung tâm thuong m?i m?i lúc m?t sa l?y
Bong bóng giá d?t phía Tây ti?p t?c xì hoi
12/9/2012 Địa ốc online
H?u h?t s?n ph?m li?n k?, bi?t th?, d?t n?n các khu dô th? phía Tây d?n nay d?u gi?m giá m?nh, có noi “b?c hoi” d?n 50% so v?i d?u nam 2011
B?t d?ng s?n: Ch? d?t bán tháo th? ba
12/9/2012 Địa ốc online
Th? tru?ng nhà ? l?i bu?c vào d?t bán tháo m?i v?i m?c gi?m t? 20-35%
Trước 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 130 200 260 330 Sau 
08.3940.6666
Hotline:
0917 46 5555