Tung c? tram t? mua bi?t th? ngh? du?ng
22/1/2013
 Trong khi th? tru?ng b?t d?ng s?n dang dóng bang, nhi?u can bi?t th? ngh? du?ng tri?u dô v?n có ch?
Hà N?i c? tình di?u ti?t qu? nhà, d?t
14/1/2013
 Theo k?t lu?n s? 99 c?a Thanh tra Chính ph? v? vi?c ch?p hành pháp lu?t trong công tác quy ho?ch s? d?ng d?t, quy ho?ch xây d?ng và qu?n lý s? d?ng d?t dai trên d?a bàn TP, dã l? rõ nh?ng vi ph?m c?a m?t s? d? án
B?t d?ng s?n v?n ph?i ch? ngu?n ti?n
14/1/2013
 Sau nh?ng h? h?i v?i nh?ng gi?i pháp c?a các ban ngành và Chính ph?, các doanh nghi?p b?t d?ng s?n dã tr? l?i v?i nh?ng lo toan b?n b? trong nam m?i 2013 nhung tuong lai c?a th? tru?ng v?n là di?u gì dó r?t khó doán d?nh
Co h?i t? nhà ph?
14/1/2013
 V?n "lai rai" giao d?ch ngay c? khi th? tru?ng dóng bang, d? báo nam 2013 nhà ph? s? v?n là di?m sáng cho th? tru?ng d?a ?c
Nhà khu Nam Sài Gòn không du?c xây quá 3,5 t?ng
8:42 SA
 Khu dô th? m?i Nam TPHCM v?i t?ng di?n tích 2
B?t d?ng s?n thêm tin x?u
8:41 SA
 Tu?n d?u nam 2013, th? tru?ng b?t d?ng s?n TP HCM dón nh?n tin không m?y l?c quan: m?t s? can bi?t th? n?a tri?u dô gi?m giá t?i 50% trong quý IV và s? can h? t?n kho lên t?i 28
B?u Ð?c: 'Có th? hái t? dô khi d?a ?c Myanmar nóng lên'
8:40 SA
 Ch? t?ch T?p doàn Hoàng Anh Gia Lai, Ðoàn Nguyên Ð?c cho bi?t, nam 2013 s? d?c toàn l?c xây khu ph?c h?p 300 tri?u USD t?i Yangon vì n?u nhanh chân có th? hái t? USD khi d?a ?c Myanmar nóng lên trong 5 nam t?i
03/1/2013
  Ngày 2-1, ông Nguy?n Van Du?c - phó ch? t?ch Hi?p h?i B?t d?ng s?n TP C?n Tho - cho bi?t dang l?y ý ki?n các doanh nghi?p, h?i viên v? quy d?nh doanh nghi?p ph?i ký qu? 3% t?ng m?c d?u tu d? án có s? d?ng d?t
B?t d?ng s?n k? v?ng nh?ng thông tin t?t
03/1/2013
 S? quy?t tâm v?c d?y b?t d?ng s?n t? Chính ph? và lu?ng ki?u h?i ti?p t?c d? v? Vi?t Nam khi?n gi?i kinh doanh d?a ?c d?t nhi?u k? v?ng v? kh? nang th? tru?ng s? kh?i s?c
Chiêu l?a bán d?t th? ch?p ngân hàng
03/1/2013
 V?i m? ngoài có m?t bi?t ph? l?n và có nhi?u ô tô, d?i gia ph? núi luôn làm cho ngu?i dân ? dây ph?i “lác m?t” vì cách an choi, “ban ân” và l?i càng gi?t mình hon khi d?i gia hi?n nguyên hình là “k? l?a d?o liên t?nh”
Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 70 130 200 260 330 Sau 
08.3940.6666
Hotline:
0917 46 5555