Phá “bang d?a ?c” b?ng nhà ? xã h?i
05/11/2012 Địa ốc online
Hi?n c? nu?c có lu?ng hàng t?n g?n 16
Ðô th? hóa lòng d?t
05/11/2012 Địa ốc online
Nhi?u thành ph? l?n trên th? gi?i dã phát tri?n không gian ng?m v?i nh?ng ti?n ích nhu m?t thành ph? trên m?t d?t
Chính sách thông thoáng cho b?t d?ng s?n
05/11/2012 Địa ốc online
Th? tru?ng b?t d?ng s?n v?n chua có bi?n chuy?n gì tích c?c ngo?i tr? s? vùng v?y c?a các doanh nghi?p
G?n mác v? n? d? bán nhà d?t
05/11/2012 Địa ốc online
Ð?a ?c ? ?m, nhi?u môi gi?i t? g?n mác "v? n?", "c?n ti?n gi?i ch?p ngân hàng" cho nhà d?t d? gây s?c kích c?u
Vì sao v?n r? không ch?y vào b?t d?ng s?n?
05/11/2012 Địa ốc online
V?a qua, các ngân hàng thuong m?i dã d?ng lo?t tung ra các gói tín d?ng v?i lãi su?t th?p 7-10% nh?m h? tr? khách hàng vay mua nhà
Gi?m giá chua h?n dã bán du?c hàng
05/11/2012
  Th? tru?ng b?t d?ng s?n TP
“C?i trói” cung - c?u nhà giá th?p
04/11/2012 Địa ốc online
Ð? có du?c nhà ? xã h?i v?i giá c? h?p lý và ph? c?p v?i d?i b? ph?n ngu?i có nhu c?u thì v?n d? chính không ph?i là ti?n, mà là co ch?
Giao t? ch?c d?c l?p d?nh giá d?t
04/11/2012 Địa ốc online
Ch? t?ch T?ng h?i Xây d?ng Vi?t Nam Tr?n Ng?c Hùng cho r?ng lu?t Ð?t dai s?a d?i c?n b?t ngay l? h?ng co ch? dã gây th?t thoát hàng tram t? dô la
Chung cu tái d?nh cu t?i Hà N?i: Ch?t lu?ng th?p v?n d?t hàng
04/11/2012 Địa ốc online
So v?i chung cu thuong m?i, chung cu tái d?nh cu thua kém v? ch?t lu?ng công trình, ch?t lu?ng qu?n lý tuy nhiên do giá th?p nên nhi?u ngu?i dân d? di?u ki?n v?n dang ký mua thay vì nh?n ti?n d?n bù
Nhà d?t Hà Ðông la li?t gi?m giá, c?t l?
04/11/2012 Địa ốc online
Ngu?n cung tang cùng v?i s? xu?t hi?n c?a các lo?i chung cu giá r? khi?n phân khúc can h? ? Hà Ðông dang gi?m giá m?nh
Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 70 130 200 260 330 Sau 
08.3940.6666
Hotline:
0917 46 5555