Tu v?n, th?m d?nh giá can h?

Cập nhật : 29/12/2009 10:00 Số lần xem : 10040
V?i b? dày kinh nghi?m c?a d?i ngu chuyên gia d?nh giá & th?m d?nh giá t?i Th? Gi?i Can H? cùng v?i s? liên k?t ch?t ch? t? các chuyên gia tài chính hàng d?u d?n t? các ngân hàng l?n t?i Vi?t Nam, chúng tôi t? tin r?ng có th? d?m trách công vi?c tu v?n, d?nh giá can h? trên kh?p lãnh th? Vi?t Nam, nh?m giúp quý khách hàng có nh?ng quy?t d?nh phù h?p nh?t d?i v?i nh?ng can h? hay d? án can h? mà quý v? quan tâm.
Liên h? ngay v?i chúng tôi.