Tiết kiệm hơn, hiệu quả hơn với hình thức thanh toán mới

Cập nhật : 02/7/2012 12:00 Số lần xem : 6164
1. Bảng giá các gói điểm trên website thegioicanho.com:


2. Bảng phí giao dịch trên website thegioicanho.com:


3. Chức năng kích hoạt tin đăng:

Quý khách lấy cú pháp nhắn tin bằng cách Tài khoản của bạn -> Tin đang duyệt-> click vào biểu tượng kích hoạt tin đăng
4. Chức năng đăng tin nổi bật:
  Click m?c Tài kho?n c?a b?n ->  Tin dang hi?n th? -> click vào bi?u tu?ng n?i b?t tin dang d? s? d?ng ch?c nang dang tin n?i b?t.


Nh?p th?i gian n?i b?t tin dang sau dó ch?n "Kích ho?t"
 
 

08.3940.6666
Hotline:
0903 355 054